خيلي از مشكلات و خرابيهاي دستگاههاي آزمايشگاهي – تحقيقاتي به علت عدم استفاده صحيح اپراتورهاي دستگاهها ميباشد….با آموزش به موقع و صحيح كاربران و اپراتورهاي اين دستگاهها ميتوان جلوي بسياري از مشكلات و خرابي هاي ناشي از اين  مبحث و اعمال هزينه هاي سنگين و تعمييرات كه گاها احتمال عدم بازگشت اين دستگاه ها به خط توليد و يا آزمايشگاههاي مربوطه را نيز دارد جلوگيري كرد.

اين مجموعه با در اختيار داشتن مهندسين كار آزموده و با تجربه كه دوره هاي مخصوص  اين دستگاه ها را در چندين نوبت در خود كمپاني هاي مربوطه گذرانده اند و لايسنس هاي مربوطه را اخذ نموده اند آمادگي آموزش كاربران و اپراتور هاي انواع دستگاههاي آزمايشگاهي – تحقيقاتي – صنعتي را دارند.

از جمله كليه دستگاههاي شركتهاي بوشي (سوئيس) ، استروئرز (دانمارك) ، المنتار (آلمان) ، لكو (آمريكا)‌ ، آناليتيك ينا (آلمان) ، فوچ (آلمان) ، اريكسن (آلمان) و…..